URI Acronyms

URI

URI သည် အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ Universal Resource Identifier.

မှတ်ပုံတင်ထားသော ပရိုတိုကောများ သို့မဟုတ် အမည်နေရာများကို ရည်ညွှန်းသည့် မှတ်ပုံတင်ထားသော အမည်နေရာများနှင့် လိပ်စာများရှိ universal names အစုများ၏ အဖွဲ့ဝင်။ URI ၏ ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည့် Universal Resource Locator (URL) နှင့် အပြန်အလှန် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။